RayeR's PHP photogallery 2.1c (C)2002-2014


exkurze do zizkovskeho podzemniho krytu na elektronovy urychlovac Mikrotron MT25, Praha, 24.9.2021 (Pentax K-3) by RayeR

Listing of directory: ./mikrotro.021

01-zizkovsky tunel.jpg
29-09-2021
78979 Bytes

03-betonova tunelova zatka.jpg
29-09-2021
146810 Bytes

05-ovladaci pult Mikrotronu.jpg
29-09-2021
182167 Bytes

08-Mikrotron.jpg
29-09-2021
381702 Bytes

09-zdroj elektronu pro Mikrotron.jpg
29-09-2021
159155 Bytes

10-magnetron s napojenim na vlnovod.jpg
29-09-2021
315483 Bytes

11-vlnovod.jpg
29-09-2021
310918 Bytes

12-Mikrotron.jpg
29-09-2021
304136 Bytes

14-vystupni vedeni svazku.jpg
29-09-2021
325043 Bytes

15-vystupni vedeni svazku.jpg
29-09-2021
328466 Bytes
last viewing date: 30-05-2024 at 14:50:46; processing time: 0.014643 s (uncached)
back