RayeR's PHP photogallery 2.1c (C)2002-2014


Prazska muzejni noc: 60 let historie TV vysilani, NTM Praha 14.9.2013 (Pentax K-30) by RayeR

Listing of directory: ./muznoctv.013

01-Alfonz Mucha-Slovanska epopej.jpg
21-09-2013
194421 Bytes

02-Alfonz Mucha-Slovanska epopej.jpg
21-09-2013
177529 Bytes

03-vyznamne mezniky pocatku TV vysilani.jpg
21-09-2013
72990 Bytes

04-vyznamne mezniky pocatku TV vysilani.jpg
21-09-2013
86246 Bytes

05-mapa TV vysilacu v CR.jpg
21-09-2013
103205 Bytes

06-televizni pocatky v CR.jpg
21-09-2013
164145 Bytes

07-prvni snimace a obrazovky.jpg
21-09-2013
138787 Bytes

08-prvni snimace a obrazovky.jpg
21-09-2013
135111 Bytes

09-prototyp TV prijimace MEVRO z Tanvaldu 1948.jpg
21-09-2013
186033 Bytes

10-historicke TV prijimace.jpg
21-09-2013
166224 Bytes

11-prototyp TV prijimace MEVRO z Tanvaldu 1948.jpg
21-09-2013
136961 Bytes

12-TV prijimac Fernseh A.G. DE 6R 1938.jpg
21-09-2013
163971 Bytes

13-TV prijimac Fernseh A.G. DE 6R 1938.jpg
21-09-2013
136185 Bytes

14-prototyp TV prijimace Safranek 1939.jpg
21-09-2013
108584 Bytes

15-prototyp TV prijimace Safranek 1939.jpg
21-09-2013
128723 Bytes

16-historicke TV prijimace.jpg
21-09-2013
136984 Bytes

17-historicke TV prijimace.jpg
21-09-2013
110292 Bytes

18-TV prijimac Leningrad T2 1948.jpg
21-09-2013
135586 Bytes

19-prototyp TV prijimace Safranek 1935.jpg
21-09-2013
96605 Bytes

20-historicke TV prijimace.jpg
21-09-2013
162190 Bytes

21-historicke TV prijimace.jpg
21-09-2013
158621 Bytes

22-prototyp BTV prijimace VUST A.S. Popova 1965.jpg
21-09-2013
132138 Bytes

23-prototyp BTV prijimace VUST A.S. Popova 1965.jpg
21-09-2013
177731 Bytes

24-historicke TV prijimace a videa.jpg
21-09-2013
119258 Bytes

25-TV prijimac Tesla Manes 1957.jpg
21-09-2013
165123 Bytes

26-obrazovky, snimace a monoskop.jpg
21-09-2013
92727 Bytes

27-monoskop.jpg
21-09-2013
174683 Bytes
last viewing date: 23-04-2024 at 9:57:14; processing time: 0.026070 s (uncached)
back